งานบริการติดตั้ง, ประกอบตู้ควบคุมและสินค้าอัตโนมัติ