งานบริการ ลากสายไฟฟ้า เคลื่อนย้ายเครื่องจักร

 
ติดตั้งชุดสายเซ็นเซอร์พร้อมเดินระบบไฟฟ้ากำลังเครื่อง Press Machine
     
           
 ติดตั้งระบบ Monitoring Power Meter เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบ Real Time
           
          ติดตั้งตู้ DB 1250Amp พร้อมเดินสายไฟฟ้าเครื่องจักร
           
      ประกอบตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งที่หน้างาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อุดรธานี
           
           
 ลากสายเมนไฟฟ้า
           
 
ย้ายเครื่องจักรในไลน์การผลิต RE-LAYOUT Machine